praktijkAndijk

Kelly Groot: Lid NVA – lid KAB

Werner de Haan: Lid KNGF

Privacyverklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige
behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Kelly Groot is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website
www.acupunctuur.nl

Werner de Haan is gehouden aan het Privacy Reglement van de Koninklijke Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) U kunt dit reglement inzien op de KNGF-website www.kngf.nl

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht volgens de wet BIG

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres)wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële)
administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).

Voor de details van ons Privacybeleid:

 • zie bijgevoegd document privacybeleid

Hierin vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

Privacybeleid

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn.

Gegevens Zorgverlener:

KMJ Groot
Landstraat 5
1619EX Andijk
Tel: 0228-591122
Info@praktijkandijk.nl
Lid: NVA
KvK: VOF praktijkAndijk

 • verantwoordelijk voor
  gegevensbescherming

Gegevens Zorgverlener

WEM de Haan
Landstraat 5
1619EX Andijk
Tel: 0228-591122
info@praktijkandijk.nl
Lid: KNGF
KvK: VOF PraktijkAndijk

 • verantwoordelijk voor gegevensbescherming
Doel gegevensvastlegging
 • (para-)medische behandeling
 • Behandeling verloop en aantal
 • verwijzing
 • administratie, maken van
  afspraken
 • innen van consultkosten
 • facturering t.b.v. cliënt
  en zorgverzekeraar
 • voldoen aan een wettelijke
  verplichting (bijv. belastingaangifte)
 • voorschrijven van adviezen op
  gebied van huiswerkoefeningen, leefstijl en voeding
 • Voorschrijven van homeopatische
  behandeling en geven van voedingssuppletie

Wij noteren in uw dossier

 

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • zorgverzekeraar en nummer
 • huisarts

Bijzondere persoonsgegevens

 • Burger Service Nummer (BSN)
 • medische gegevens
 • relevante sociaal
  maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en
  werksituatie, hobby’s/ sport)
 • medische gegevens
 • naam van de huisarts of
  specialist

Bij minderjarigen < 16 jaar

 

 • alle bovenstaande gegevens
 • naam, adresgegevens,
  telefoonnummer en mailadres van gezaghebbende ouder of voogd

Bewaartermijn dossier

 

 • 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren,
  bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens,
die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.

 

 • uw naam, adres, woonplaats
 • uw klantnummer en geboortedatum
 • BSN
 • de datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de
  behandeling
 • prestatiecode en indicatie code
 • extra afgenomen middelen, zoals
  zooltjes, voedingssuppletie
 • factuurnummer
 • consult kosten
 • wijze van betaling
 • volgende afspraak
 • Adres praktijk
 • Mail adres praktijk
 • KVK, BIG en AGB-codes praktijk

Uw rechten:

 • Bij de intake vragen wij uw
  toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
 • Wij noteren uw toestemming in
  uw dossier; digitaal
 • Wij noteren niet meer gegevens
  dan voor het omschreven doel nodig is;
 • U heeft het recht op intrekking
  van verleende toestemming*;
 • U heeft het recht op inzage,
  correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens
 • U heeft het recht om een klacht
  in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij uw
  therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl;
Personen die toegang hebben tot de
dossiergegevens, buiten de zorgverlener

 

 • Eigenaren van praktijkAndijk
  Werner de Haan en Kelly Groot. Alleen indien nodig bij duo
  behandeling
 • Kelly Groot voor het verwerken
  van financieel administratie
 • Bervoets is ons administratie
  kantoor voor verwerken van belastingaangifte en ziet alleen
  financieel gegevens in.
 • Deze personen zijn bekend met
  de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een
  geheimhoudingsplicht.
Met betrekking tot contact per emailgebruik beveiligd systeem
 Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliëntgebruik beveiligd systeem
Met betrekking tot online afspraken makengebruik beveiligd systeem
Met betrekking tot onze website en
onze Facebook pagina

 

 • Berichten die u plaatst op het
  digitale gastenboek of onze Facebook pagina zijn openbaar
  toegankelijk.
Digitale Nieuwsbrief
 • Niet van toepassing
Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen
 • Technisch (beveiliging van
  dossiers, computer met wachtwoorden en dubbele back-up systeem.
 • We werken met thuisnetwerk.
 • We stoppen niks in een cloud
 • Organisatorisch afspraken
  onderling en verwerkovereenkomsten met Bervoets administratie
  kantoor, VIG software en E-devop sorftware
Meldplicht datalekken
 • Wij beschikken over een
  protocol datalekken.
OverigWij zijn beide BIG geregistreerde therapeuten
Onze dienstverlening is onderhevig
aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en
het Nederlands recht in het algemeen.

Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG, BIG